CHF/JPY

164.72

0%

Cao: 164.72

Thấp: 164.72

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.32 0.37 1 1

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.9471 0%
CHF/SEK 11.14840000
CHF/NOK 10.59690000
USD/CHF 0.8800 0%

FAQ