CHF/NOK

10.5969

Cao: 10.5969

Thấp: 10.5969

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.8692 0%
CHF/SEK 11.14840000
EUR/CHF 0.9458 0%
CHF/JPY 168.88 0%

FAQ