USD/HKD

7.7835

Cao: 7.7835

Thấp: 7.7835

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HUF 353.36 0%
USD/DKK 6.9257 0%
USD/CZK 22.657 0%
USD/NOK 10.9035 0%
USD/CHF 0.8800 0%

FAQ