USD/NOK

10.6685

0%

Cao: 10.6685

Thấp: 10.6685

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-9.2 -2.1 1 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.8692 0%
USD/SGD 1.3335 0%
NOK/SEK 0.97015 0%
USD/DKK 6.8504 0%
USD/PLN 4.41960000
USD/HKD 7.78350000
USD/MXN 19.75800000

FAQ