Ưu điểm chính của việc giao dịch trên các tài khoản thuộc loại này là:

  •     Không có hoa hồng
  •     Mức chênh lệch giá thả nổi (floating spread) tối thiểu
  •     Khớp lệnh nhanh
  •     Không báo giá lại

Lệnh thị trường

Các lệnh thị trường sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất của các nhà cung cấp thanh khoản khi được truyền đến hệ thống giao dịch điện tử, thực hiện với công nghệ NDD. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa giá mà bạn nhìn thấy trên nền tảng giao dịch và giá khớp lệnh. Tuy nhiên, sự trượt giá như vậy cũng có thể có lợi cho bạn. Bởi vì hệ thống có thể cung cấp cho bạn tính thanh khoản cao, sự trượt giá này, trong điều kiện bình thường, hoặc là hầu như không tồn tại hoặc là không đáng kể. Trong các điều kiện thị trường với tính thanh khoản thấp hoặc biến động lớn, mức trượt giá thường cao hơn trên một thị trường ổn định.

Lệnh dừng (Stop order)

Khi mức giá đạt đến mức lệnh dừng trong MT4, một yêu cầu khớp lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch, tại đó lệnh sẽ được khớp tại mức giá thị trường tốt nhất của các nhà cung cấp thanh khoản tại thời điểm lệnh được đưa tới hệ thống. Do đó, trong trường hợp lệnh dừng, cũng như trong trường hợp khớp lệnh thị trường, sự trượt giá giữa mức giá dừng và giá khớp lệnh có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự trượt giá cũng có thể có lợi cho bạn. Thông tin bổ sung về các tính năng khớp lệnh thị trường có thể đọc thêm ở trên.

Lệnh giới hạn (Limit order)

Khi giá đạt đến mức lệnh giới hạn trong MT4, một yêu cầu khớp lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch. Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được nêu trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.

Các tính năng của lệnh dừng

  • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh dừng bán (Sell Stop) với mức Chốt lời (Take Profit) được xác định trước cao hơn giá mở lệnh bán sau khi kích hoạt, lệnh Chốt lời sẽ tự động bị hủy.
  • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh dừng mua (Buy Stop) với mức Chốt lời được xác định trước thấp hơn giá mở lệnh mua sau khi kích hoạt, lệnh Chốt lời sẽ tự động bị hủy.
  • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh giới hạn bán (Sell Limit) với mức Cắt lỗ (Stop Loss) được xác định trước thấp hơn giá mở lệnh bán sau khi kích hoạt, lệnh Cắt lỗ sẽ tự động bị hủy.
  • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh giới hạn mua (Buy Limit) với mức Cắt lỗ được xác định trước cao hơn giá mở lệnh mua sau khi kích hoạt, lệnh Cắt lỗ sẽ tự động bị hủy.

Hạn chế

Các lệnh đang chờ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày kể từ ngày đặt.

Yêu cầu ký quỹ

Nếu bất cứ lúc nào vốn sở hữu (equity - số dư hiện tại bao gồm các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 50% số tiền ký quỹ được giữ cho các vị thế mở, đại lý có toàn quyền đóng bất kỳ vị thế mở nào để duy trì các mức yêu cầu ký quỹ.

Trong các ngày cuối tuần và ngày lễ, yêu cầu ký quỹ có thể tăng từ 1% lên 3% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho giai đoạn này là 1:33). Khách hàng có nghĩa vụ phải đưa các vị thế mở của mình tuân thủ theo yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 30 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc (trước khi mua).